Obraz Panny Marie

Pobožná a vroucná modlitba k Panně Marii Votické

Panenská Matko, z vděčnosti vyvolená, počatá v mateřském životě bez prvotního hříchu, nejpěknější, nejčistotnější, nejrozkošnější. Rodičko Boží Maria, panno před porodem, panno při porodu, panno po porodu, která nikoho neopoustíš, žádným nepohrdáš a bez útěchy nepropouštíš od sebe toho, kdo k Tobě přichází s čistým a zkroušeným srdcem! Neodmítej mi svou milost a lásku! Smiluj se nade mnou, bídným hříšníkem, který všechnu naději skládá hned po Bohu do tvé milosti a milosrdenství! Pomoz mi v této důležité potřebě!

Propůjč mi sílu a moc proti všem pokušením světa, těla i ďábla! Vypros mi u svého Syna odpuštění všech hříchů, polepšení života, čas a příležitost k pravému pokání rozmnožení všech ctností a milostí Božích, vysvobození těla i duše ode všeho zlého!

Vysvoboď mou ubohou duši i duši rodičů, bratrů a sester, přátel a dobrodinců od věčných temnot a protivenství. Pozdvihni všemocnou ruku Synáčka svého k požehnání celému světu a tak pozdviženou jí vždy milostivě zadržuj!

V nejhlubší úctě tě prosím za všechny, kteří v této chvíli na celém světě končí svůj život. Stůj při nich, přikryj je svým mateřským pláštěm, vysvoboď je ode všeho pokušení a v tom posledním boji jim pomáhej a posiluj je! Svým mateřským orodováním vypros všem duším v očistci brzké vysvobození!

Překrásná Matko Boží!
Útočiště všech hříšníků, prosím Tě, kvůli všem bolestem a utrpení, které Tvůj nejmilejší Syn a Spasitel náš, Ježíš Kristus musel ve svém životě snášet, vypros u Boha Všemohoucího, aby mě náhlá smrt nepřekvapila, abych neodešel nepřipraven, ale byl zaopatřen upřímnou zpovědí, vyznáním a lítostí nad svými hříchy, abych smířen s milosrdným Bohem i Ježíšem Kristem se odebral z tohoto světa.

Blahoslavená Matko!
Měj mou prosbu na paměti, až přijde můj čas, kdy duch mého života začne pomalu odcházet a já nebudu moci volat k Bohu ani k Tobě, Boží Matko! Přívětivá Panno, buď v těch chvílích se svou mateřskou pomocí u mne a Ježíše, požehnaný plod Tvého života, mi ukaž a buď mou přímluvkyní před Božím soudem. Matičko dobrotivá!
Hned po Bohu kladu v tvé ruce naději na své spasení, své tělo, štěstí, bídu, svůj život i smrt. Vypros mi také u Boha, aby mým posledním pokrmem a nápojem bylo tělo a krev Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti oltářní.
Dej ať mé poslední myšlenky se vztahují k umučení a smrti Pána Ježíše, k povzbuzení mysli i srdce k pravé víře i k silné naději a přesvědčivé víře v Boží lásku! Posledními slovy ať jsou: Ježíš, Maria, Josef, Joachim, Anna! Pomoz mi, abych dokonal svůj život s Božími a Tvými přáteli, Boží a Tvé milosti a s Ježíšem Spasitelem a Vykupitelem i s Tebou, Blahoslavená Panno, a na věky se mohl radovat a veselit!

Amen ! Staň se !

Píseň ke cti a chvále Rodičky Boží Votické

V Kristu Bratři, sestry spojme hlasu
k úctě Matky Boží v nebesích
pějme k její chvále v každém času
hleďme v žalu k ní i ve plesích
ona jesti naší prostřednicí
útěcha pro duši klesající
proto hlas náš volat uvyká:
,, Ó Rodičko Boží Votická ´´!

Svatý Václav s Nepomuckým Jenem
v uctění tvém měli svoji slast
za to jest jim nyní nebe věnem
za to je ctí celá česká vlast
s vlastí českou celý svět slovanský
v končinách, kde vane duch křesťanský
zásluha to tvoje veliká:
,, Ó Rodičko Boží Votická´´!

Tebe zvolil Otec nad hvězdami
za Rodičku Syna drahého
když se smilovati chtěl nad námi
by nás zbavil hříchu těžkého
znaje on tvých ctností jasnou krásu
vložil tobě v lůno světa spásu
protož lid se k tobě utíká:
,, Ó Rodičko Boží Votická ´´!

Ctnosti tvé se budou věčně stkvíti
jako jasné hvězdy v blankytu
křesťanstvo tě nepřestane ctíti
neb mu vléváš svatých pocitů
jakož Matkou Boží, buď i naší
z tisíc úst se k tobě prosba vznáší
připrav nám všem sídla nebeská:
,, Ó Rodičko Boží Votická ´´!

Mědirytina Panny Marie Votické z roku 1748 Antonín Birkhart – Muzeum Jindřichohradecka

Pobožná a vroucná modlitba k Panně Marii
Mědirytinu doprovází text s názvem Pobožná a vroucná modlitba před krásným a spanilým obrazem, který se veřejně od starodávna ctí v kapli chrámu Páně u W.W.P.P.
františkánu ve Voticích.

Uprostřed textu je erb Malovců – dobrodinců kláštera, kteří měli na modrém štítu polovinuzlatého koně s červenou ohlávkou a uzdou. Na přilbici v klenotu se kůň ze štítu opakuje, tak uvádí v knize Poutní místa Podblanicka Radko Bílek.
V současné době je uváděný obraz Panny Marie Votické v osmiboké kapli přistavěné v roce 1700 ke kostelu sv. Františka z Assisi ve Voticích. Přistavění kaple znamená, že tomuto místu je věnována mimořádná pozornost. Velké uctívání Panny Marie nastalo po uchránění obyvatel města Votice v době bitvy u nedaleké obce Jankova roku 1645. Obraz je také uváděn jako Panna Marie Pasovská – pomocnice. Typově se jedná o Pannu Marii Sladce milující ( Glykofilúsu ). V tomto případě se jedná o vzácnou kopii obrazu Panny Marie Pomocné – Pasovské. Votická Madona je volnou kopií díla vlámského mistra Rogiera van Weydena ( + 1461 ) del Rudolfa Kuchyňky. Votický obraz je namalován na dubové desce a je datován do začátku 17. století. Pod obrazem je citace z Písně písní 2,6 a v překladu zní ,, Jeho levice je pod mou hlavou a jeho pravice mne objímá ´´
Do nově kompletně opravené kaple ( 2010 ) je tímto předáván ctitelům Panny Marie Votické duchovní dárek – původní vroucná modlitba.
Římskokatolická farnost Votice je zasvěcená Panně Marii Votické.