Reflexe pořadatelů Noci kostelů 2023 a dva bonusy na závěr


Votice, kostel sv. Václava

 • Návštěvníky zajímala historie i symbolika kostela

 • Upoutal je výklad varhaníka

 • Vystoupali na věž

 • Chtěli vědět víc o sousoší sv. Václava a jeho rytířů

 • Pozorně vyslechli výklad o svátosti křtu

 • Napsali hodně konkrétních proseb, které byly závěrem předneseny Bohu

Marta Malotínová, kostelnice

 

Farní zahrada ve Voticích – program pro děti

Oproti loňskému programu byla letošní účast dětí více než dvojnásobná. Při předávání sladkých medailí za splnění všech úkolů děti hlásily, která stanoviště je bavila nejvíce. Největší odezvu měla poznávačka chutí a čichem, zatloukání hřebíků, stanoviště hry s vodou a trefování zavěšených balónků. Na hřišti se mezitím střídal fotbal s florbalem. Do hry na hřišti se zapojily hlavně starší děti.

Kristýna Němečková

V nočních hodinách farní zahrada zněla hudbou, písněmi a tlumeným hovorem, voněla čerstvě posekanou trávou, opékanými uzeninami a svítila jasnou nocí a plaménky ohňů i svíček. Lidé se vytráceli jen velice zvolna sytí přátelských hovorů, muziky i nabídnutého občerstvení.

Mše, večerního přednášení proseb Bohu a obou zahradních programů se zúčastnilo zhruba 360 návštěvníků, kterým s láskou přichystalo dobroty několik zdatných pekařek z řad farnic a k ruce i k naslouchání zde čekalo 31 pořadatelů a dobrovolníků.

Děkujeme vám za návštěvu, otci Václavovi, který byl opět motorem akce, za jeho nesmírné úsilí, sami sobě vzájemně za bezpočet hodin příprav……… a nejpozději za rok znovu na viděnou.

Pořadatelé

Martinice

  Již druhým rokem se farníci z Martinic zapojili do akce Noc kostelů. Program začal vystoupením školního sboru ZŠ Votice na téma Pohádky. Skoro hodinová společnost talentovaných zpěvaček a 2 zpěváků odstartovala příjemný večer v našem svatostánku. Poté následovala přednáška o historii rodu pánů z Martinic, stručná historie samotného kostela a díky milé návštěvě pátera Zápotockého i velmi poučný výklad k historii, smyslu a průběhu křtu a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o liturgii a něco z dějin církve. Nakonec proběhl výklad pana Kříže o historii i současnosti zvonění a výroby zvonů. Zájemci si prohlédli zvony přímo na věži a mohli si vyzkoušet zvonění. Vzhledem k množství dotazů se z plánované hodiny staly dvě. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení, které připravily místní farnice. Mnozí s radostí ochutnali mešní víno.

  Letošní účast byla větší než loňská. Čítala více než 60 osob. Ne všichni však u sebe měli chytrý telefon, takže se nemohli zapsat do virtuální návštěvní knihy. 

  Natálie Slavíková

  Olbramovice

  Dá se říci, že účast olbramovického kostela Všech svatých na Noci kostelů je již tradicí. Noc kostelů se konala v Olbramovicích již popáté, potřetí pod hlavičkou Římskokatolické farnosti Votice.

  Kostel prošel v nedávné době rekonstrukcí a nás těší, že jej můžeme pravidelně otevírat veřejnosti. Hlavním tématem letošní Noci kostelů byl křest, a tak i v Olbramovicích mohli návštěvníci shlédnout malou výstavu na téma historie křtitelnic a křtu. V olbramovickém kostele se můžeme pochlubit dokonce románskou kamennou křtitelnicí. Pro návštěvníky byla připravena již tradiční prohlídka věže, kterou někteří z nich zakončili ochutnávkou mešního vína. Mysleli jsme také na děti, které si mohly vytvořit malou pozornost, zatímco jejich rodiče si prohlédli mešní roucha nebo předměty, které patří ke kostelu a k bohoslužbám.

  Již podruhé jsme v kostele přivítali sbor a orchestr P. Václava Revendy, který tentokrát přijel s Missou Brevis od Jiřího Pavlici. V podání osmdesátičlenného souboru to bylo provedení opravdu majestátní. Ani návštěvníci se nenechali zahanbit a přišli nejméně ve stejném počtu, za což všem děkujeme.

  Za olbramovické farníky Eva Křížková, Leoš Stárek a Eva Stárková

  Jankov

  Program Noci kostelů ve starobylém osmisetletém jankovském kostele Narození sv. Jana Křtitele měl dvě hlavní části. Téměř čtyřicítka návštěvníků v první části programu nejprve obdržela informace o stavebním vývoji kostela a jeho proměnách v průběhu staletí, o výzdobě tří tamních oltářů a o všech sochách a obrazech pocházejících většinou z barokní doby. Seznámila se také s liturgickým vybavením kostela a s obsahovou strukturou mše sv. jako nejčastějšího druhu bohoslužby nebo třeba s modlitbou růžence při popisu největší zvláštnosti jankovského kostela – velkým růžencem zavěšeným uprostřed kostela od roku 1655 tehdejším majitelem jankovského panství Janem starším z Talmberka.

  Pak si mohli účastníci poslechnout několik úryvků z pamětní knihy jankovské farnosti, do které v minulých staletích jankovští faráři zaznamenávali zajímavé události, ať už šlo například o povinné ubytování vojáků v době rakousko-pruské války v roce 1866, vizitace pražských arcibiskupů jankovské farnosti nebo třeba přírodní katastrofy jakou byla třeba povodeň v roce 1906. Poté se dověděli principy fungování varhan včetně těch jankovských pocházejících asi z roku 1730. Pak jim Noc kostelů poskytla možnost prohlédnout si zblízka všechny části kostela a jeho výzdoby, které si někteří na památku i fotografovali.

  Druhá část programu byla hudební. V té si návštěvníci poslechli ukázky praktického využívání varhan doprovázejících zpěv při bohoslužbách včetně úryvku mešní písně nebo zpěvu žalmu s odpověďmi. Tuto část obohatila svým vystoupením studentka hry na klavír Pražské konzervatoře ze sousedních Ratměřic Veronika Lišková, nedávná vítězka mezinárodní soutěže Bedřicha Smetany, která zahrála několik skladeb na klávesy, včetně jedné své skladby. Hudební část pak byla zakončena zpěvem chorálu Svatý Václave, který je jednou z nejstarších českých duchovních písní a který byl po založení Československé republiky v roce 1918 i kandidátem na československou hymnu. Ten si mohli s doprovodem varhan zazpívat všichni.

  Jak lze soudit z reakcí návštěvníků, byla pro ně návštěva Noci kostelů přínosem, protože za její uspořádání upřímně děkovali.

  Jaromír Coufalík

  Komentované prohlídky městského hřbitova

  Přes šedesát zájemců v pátek večer zjistilo, že hřbitov nejsou jen náhrobky (i když ty samy o sobě mohou být uměleckými díly), ale také zajímavé a mnohdy dramatické lidské příběhy a osudy.

  Během tří prohlídek (z nichž každá byla trochu jiná) jsme si připomněli historii votického hřbitova a seznámili se s některými zde pohřbenými votickými osobnostmi. Věděli jste, že na votickém hřbitově odpočívá národopisec, učitel a votický kronikář Čeněk Habart? Že svůj věčný sen zde sní zakladatel rozhlasového vysílání pro mládež Jindřich Heller, ale i doktor s modrou krví, potomek starobylého rodu Zapských ze Zap? Nebo že jeden z nejkrásnějších náhrobků patří poštmistrovi?

  K Božímu hrobu se zájemci trousili i poté, co už prohlídky skončily. Děkuji za zájem o votickou minulost.


  Jana Špačková, městská kronikářka

  Chrám sv. Františka z Assisi ve Voticích

  Mnozí z Vás čtenářů asi nevědí, že součástí kostela sv. Františka je také obrazová galerie se stejným jménem. Letošní zahájení noci kostelů v uváděném chrámu bylo věnováno sv. Markétě z Cortony – františkánské světici, a to jak jejímu odkazu, životu a také obrazu ve votické galerii.

  Hlavním programem byl koncert osmdesátičlenného sboru hudebníků a zpěváků vedeného zdejším páterem Václavem Revendou s repertoárem od Jiřího Pavlici, který zde ve Voticích několikrát koncertoval. Nebudu se zde o tomto koncertu rozepisovat, protože se necítím být odborně k tomu povolaný. Jenom uvedu, že koncert byl hojně navštíven a nestačily se nosit nové židle pro posluchače. Prostě skvělé.

  A teď zpět k Markétě.

  Takzvané povídání s modlitbou bylo v kapli Panny Marie Votické a zúčastnilo se ho přibližně 20 lidí. Hlavní, co zde zaznělo, byla modlitba od sv. Jana Pavla II. (bývalý polský papež) k Markétě při návštěvě u jejího hrobu. Mimo jiné světice má nesmrtelné tělo a na jejím hrobě se při prosbách k ní dějí zázraky.

  Proto zde modlitbu ocitujeme :

  ,,Svatá Markéto z Cortony, i já dnes přicházím jako poutník do tvé svatyně a spolu s tebou setrvám v modlitbě u paty obrazu Krista ukřižovaného a vzkříšeného, na který jsi ty, kajícnice, dlouho hledívala. Pane Ježíši, ty jsi zemřel pro nás na kříži v oběti na Kalvárii za celé lidstvo a zjevil jsi nám prameny nesmrtelného života. Ať může tajemství tvého utrpení osvítit náš život a učinit nás připravenými k tvému následování na cestě svatosti a lásky. Oživ v nás víru: nauč nás uznat a přijmout plány tvé skryté Prozřetelnosti v každodenním životě. Dej nám odvahu vyznávat naše hříchy a otevřít srdce k pokání, abychom obdrželi dar tvého milosrdenství.“

  Nejdříve k obrazu. Značně poškozený obraz byl v roce 2016 zrestaurován částkou 62 307 Kč . Jeho opravu finančně zajistil „Spolek pro záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ veřejnou sbírkou v částce 37 307 Kč a darem od nadace OF Dagmar Havlové částkou 25 000 Kč.

  A teď co na obrazu čteme. Malování ikon se totiž nazývá psaním a má přísná pravidla. Právě tento obraz je ikonograficky velice hodnotný.

  Markéta smysl života po nepovedeném začátku nalézá u Ježíše a to je pro ni vše. Především ji trápí hříchy její, ale i ostatních, za které se dovede obětovat a přeneseně trpět s ukřižovaným Ježíšem. Na obraze tedy vzhlíží Markéta ve františkánské hábitu k ukřižovanému a jeho utrpení znázorňují tyto předměty: trnová koruna, hřeby, kterými byl přibit na kříž, důtka - předmět k bičování, kostky s kterými vojáci hráli o jeho šaty, sloup, u kterého byl bičován, měšec s penězi pro zrazení Jidáše, kohout, který než zakokrhá, tak ho Petr 3x zapře, kopí, kterým bylo Ježíši probodeno srdce, žebřík, který byl použit při ukřižování. Mohlo by se toho na obraze ještě přečíst více, ale pro názornost to stačí.

  Markéta je patronka kajícníků a single rodičů, tedy rozdělených rodičů.

  Když se nad tím zamyslíme z dnešního světa, tak naše rodiny sv. Markétu z Cortony opravdu naléhavě potřebují a měla by před ní stát fronta. Nu tak alespoň při Noci kostelů ve Voticích na ni bylo vzpomenuto. O jejím nelehkém životě snad někdy příště. Jen ještě jednu věc připomenu: založila dům milosrdných (nemocnici), která dodnes funguje.

  Nebojte se a přijďte navštívit galerii sv. Františka z Assisi ve Voticích a třeba chvilku postát u obrazu Markéty s prosbou a modlitbou od sv. Jana Pavla II. bývalého papeže. Nově je galerie přístupná přes MKC Votice.

  S přáním všeho dobrého a klidu přeje Jiří Maršíček

   

  Pokud máte ještě chvilinku čas a chcete se vrátit o pár dní zpátky, uvařte si kávu nebo čaj, pohodlně se posaďte a otevřete tato videa:

  Pěknou podívanou přejí autoři videí - Miroslav Brdek a Libor Kytýr.

  Připojená fotogalerie

  Kontakty

  Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
  administrátor farnosti
     (+420) 721 487 212
     revendavaclav@seznam.cz
  Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
  výpomocný duchovní
     (+420) 602 170 046
     fara_sedlcany@volny.cz

  Biblický citát

  Biblický citát na dnešní den
  Důvěřuj v Hospodina, buď silný. (Ž 27,14)